Klauzula informacyjna

I[Administrator danych]

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Tech – Trading Sp. z o.o., ul. Zgody 18, 43-190 Mikołów

Z administratorem można kontaktować się:

 1. Pod adresem korespondencyjnym: ul. Zgody 18, 43-190 Mikołów
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tech-trading.pl

II[Przetwarzanie danych osobowych klientów]

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:
  1. Dane Osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych klientów, określenie i zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług – w celu realizacji umowy zawartej z klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres realizacji usługi;
  2. Dane Osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora oraz systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;
  3. Dane Osobowe klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;

III[Ujawnienie danych osobowych klientów]

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
  1. organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień;
  2. banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;
  3. operatorów pocztowych oraz firm kurierskich, podmiotów dostarczających pocztę elektroniczną;
 2. Dane Osobowe klientów mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi księgowości, obsługi monitoringu wizyjnego.

IV[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00;

Nasi partnerzy

Hammelmann
Stoneage
Seebach